NÉVHASZNÁLAT

1.n kép

NÉVHASZNÁLATI KÉRELEM TÖRTÉNETE

2316 .Tököl

Fő utca 117

Tárgy: Névhasználati hozzájárulási kérelem.

Tisztelt Képviselő Testület!

Mint az Önök számára ismert, 2015.január 6.-án megalakítottuk a Tököli Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesületet. A Budapest Környéki Törvényszék 2015.szeptember 11.-én érkezett végzésében hiánypótlásra szólította fel egyesületünket, mely szerint csatolnunk kell a 17. Pk.60.022/2015/2 sz. végzésben kért névhasználati hozzájárulást Önöktől.

Egyesületünk tisztelettel kéri a képviselő testületet, hogy járuljon hozzá a”Tököli” helységmegjelölő szó használatához az egyesületünk megnevezésében.

Tököl,2015. szeptember 24

Tisztelettel:

Nagy Béla                                     Pletser József                         Farkas Zsuzsanna

társelnök                                            társelnök                                      titkár

n2

Önkormányzati döntés:

Kifogás a testületi döntés ellen

Tököl Város Képviselő-testülete részére!

A 177/2015 (X 30.) számú képviselő testületi határozatukra az alább észrevételeket tesszük.

Sajnálatos módon Tököl honlapján a névhasználatról szóló rendelet nem található.

Így nem tudható, az Önök által nem barátinak vélt egyesületek részére mely kifejezések tiltottak, tűrtek vagy támogatottak.

Határozatukból számunkra nem derül ki, hogy a tököli helymeghatározó szó egyesületünkre vonatkozóan, miért tiltott, mivel semmivel sem indokolták. Mivel több, mint 10 esetben az Önkormányzat honlapján a tököli szó, Önök szerint kifejezés fellelhető, így ez a döntés egyesületünkre nézve sértő és diszkriminatív.

Ezért indoklás nélküli döntésük ellen jogorvoslatot nyújtunk be.

2015.   november 9.

Nagy Béla            Pletser József       Eperjesiné Farkas Zsuzsanna

társelnök              társelnök                              titkár

tököli választópolgár    tököli választópolgár    tököli választópolgár

Levelünk válasz nélkül maradt.

n3-4

A kormányhivatal állásfoglalása

n5ö9an5ö9bn5ö9cn5ö9dn5ö9e

n8

Sziget Civil Kontról és Érdekképviseleti Egyesület

2316 Tököl Gárdonyi G. 1/a.

Tököl Város Képviselő-testülete 2316 Tököl Fő út 117.

Tárgy: Helyreigazgatási kérelem.

T. Címzett!

Egyesületünk helyreigazgatási kérelmet nyújt be a “Tököli” név használatának 2015. októberi bizottsági ülésen elhangzottak miatt. A tárgyalásról készült jegyzőkönyv olvasható az önkormányzat honlapján.

Indokaink: A jegyzőkönyvben leírtak teljes mértékben alátámasztják az egyesületünk megalakításának szükségszerűségét, mert az októberi megfogalmazott jegyzőkönyvi rögzítés nem egy demokratikus berendezkedésre utaló rendszer működtetetésének jellemvonásait mutatja be.

Ugyanis, nemcsak az önkormányzat alapfeladat ellátásában lehet és kell az egyesületeknek együttműködni  az önkormányzattal, hanem a fékek és ellensúlyok beépítésével a hatalom ellenőrzésében is. A mindenre kiterjedő teljhatalom és korrupció legfőbb ellensége az átláthatóság és ellenőrizhetőség

Hoffman Pál felvezetésével Önök ezt “megtámadták a képviselő testületet és bizottságok tagjait” – ként értelmezik.

Ez egy méltatlan csúsztatás. Tököliek létrehoztak egy egyesületet, melynek célja egy olyan civilkontrol megléte a város életében, ami az elmúlt években nem volt. Az önkormányzattal való együttműködés nem csak bólogatásból, dicshimnuszok gerjesztéséből, egymás dicsérgetéséből áll. Például, miközben a település kamatmegjegyzés nélküli hiteleket vesz fel évek óta, az uszoda 24 mFt adósságot termel, mely nem tartalmazza az áram és gázszámlák összegét, ami eléri éves szinten a 16 mFt-ot, ami minden lakosra 4000 Ft terhelést juttat indokolatlanul.

Az ilyen polgármesteri felvezetés alaptalan és valótlan és megtévesztő.

A fejlett demokráciákban a polgároknak joguk van kérdéseket feltenni a választott képviselőinek, betekinthetnek a legtöbb hivatalos iratokba és a helyi sajtó szabad és független. A polgármesternek kötelessége a testületét minden beadványról tájékoztatni, melynek hiánya Ecsedi Beáta hozzászólásából egyértelműen kiderül.

A nem demokratikusan működő rendszerekre viszont az a jellemző, hogy nincs ellenvélemény (lásd. egyhangú döntések sorozatban). A főnök, és az öt kritikátlanul kiszolgáló apparátus minden más véleményt rágalmazásként, vádaskodásként, sértegetésként, ill. ellenséges aknamunkának vél.

A kérdéseink és fellebbezési kérelmünk elhallgatása és nyilvánosságra hozatala az önkormányzat részéről nem történt meg, így nem vált lehetővé, hogy település lakossága eldönthesse, hogy valóban támadás érte-e az önkormányzatot vagy az egyesület vezetői törvényes jogukkal éltek-e?

A megtámadást azonnal visszautasítjuk, mert mint tököli és választópolgároknak, jogunk van tudni, mi történik adónkkal, milyen változások voltak szükségesek és miért? Felszólítjuk a polgármestert azonnali bocsánatkérésre, mert a kérdéseink felére érdemi választ a mai napig nem adott.

Olyan hozzászólásokkal, “hisz Tököl nevében szándékozzák továbbra is rágalmazni” szavak alkalmasak egymás ellen fordítani közösségeket, családokat, barátokat, hogy életben lehessen tartani a hatalom gyakorlóit. Ez a logika, hozzátartozik a nem demokratikus gondolkodás, felfogás szerinti hatalomgyakorláshoz, ami ideig-óráig működött is, de mára a településünk kárára, a fejlődés gátjává vált és a város működtetése úgy tűnik, hogy csak hitelek felvételével lehetséges.

Egyesületünk többek között ezekre a jelenségekre kívánja felhívni a figyelmet az érvényben lévő jogszabályok betartásával. Az egyesületünk az alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében tevékenykedik. Az Önök által az önkormányzat honlapján megjelentetett jegyzőkönyvben leírtak alkalmasak egyesületünk és az egyesület tisztségviselőinek jó hírnévhez fűződő jogainak megsértésére. Egyesületünk és tisztségviselői tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint végzik.

Bosnyák Simonnét arra kérjük, küldje el számunkra a testületi ülésre-névre szóló meghívót, ahol összeférhetetlenségi beadványunk szerepel, ahol le van írva, miért és kit hívtak meg!

Tévedés ne essék, nem általános meghívót kérünk és nem zárt ülésre szóló tájékoztatást, hanem a tényleges meghívót. Közmeghallgatás ez időben nem volt, csak durva hang. Eddig csak annyit mutatunk fel, hogy Önök sebbel, lobbal néhány rendeletet gyorsan megváltoztattak.

Önnek is csak egyet kellet volna tenni. Önre vonatkozó kérdést tettünk fel, amire a mai napig nyilvánosan nem válaszolt a többi érintetthez hasonlóan. A rágalmazásra tett kijelentését visszautasítjuk és felszólítjuk bocsánatkérésre!

Arra kérjük Füle Zoltánt, hogy mutassa be a Civil Kontroll Egyesület minden egyes vezetőjének vagy tagjainak az Önhöz írt leveleit. Felszólítjuk, kérjen nyilvánosan bocsánatot és tegyen meg mindent a téves állításának visszavonására.

Megkérjük Gergics Illést, sorolja fel, hol lett megrágalmazva, megsértve, annak tényszerű feltüntetésével. Ha úgy gondolja, a magánlevelünkben lett megsértve és megrágalmazva, úgy felhatalmazzuk, hogy magánlevelünket a Tököli Tükörben nyilvánosságra hozhatja.

Az egyesület törvényes működését a Budapest Környéki Törvényszék felügyeli és nem Önök, akik az egyesület tevékenységét a fentebb leírtak szerint minősítik.

Kérjük helyreigazítási kérelmünknek tegyenek eleget és ennek megfelelően korrigálják az önkormányzat honlapján a megjelenteket.

Bízunk abban, hogy kérésünk meghallgatásra talál. Sajnáljuk, hogy őstököliek kérelmét olyanok is megtagadták, akik csak néhány éve élnek itt vagy már nem is laknak Tökölön. És még inkább sajnáljuk, hogy olyanról hoztak döntést emelkedett hangon, amihez nem is volt jogosítványuk. Bocsánatkérési lehetőség a teljes egyhangú testületre is vonatkozik. Kérjük, hozzák nyilvánosságra a Tököli Tükörben törvénysértő határozatukat is. Az egyértelműség miatt csatoljuk a Kormányhivatal levelének részletét!

Tököl,2016.január 8.

Nagy Béla                          Pletser József                                   Farkas Zsuzsanna

A Sziget Civil Kontról és Érdekképviseleti Egyesület vezetői

Levelünkre választ nem kaptunk!

 Mivel 25 év alatt Tököl városának nem volt névhasználati rendelete, a hatóságok szerint a megtagadás törvénytelen volt!

 

Önkormányzati döntés előzménye:7.n.kép

n5ö9f

Megtagadtak bennünket

Kedves tököli választópolgárok!

Az elmúlt időszakban, az a vélemény alakult ki néhány tököli polgárban, hogy létre kell hozni egy olyan civil szervezetet, mely egyesület figyelemmel kíséri az önkormányzat munkáját. Hiszen 2002-től a döntések majdnem mindegyike egyhangú volt, ami véleményünk szerint szinte lehetetlen, ha csak nincs más szándék mögötte és az a tény, hogy majdnem száz százalékban elfogyott az értékesíthető ingatlan készlet. 2010 óta Tököl minden évben 50-100 millió Ft-os hiteleket vesz fel úgy, hogy a kamatokat nem hozzák nyilvánosságra. A mintaszerűnek nevezett gazdálkodás hitelből tarja fel évek óta magát, miközben egyes helyeken véleményünk szerint felelőtlen osztogatás folyik.

Hoffman Pál polgármester és a pénzügyi bizottság 25 év óta tartó vezetője Gergics Illés megérett a civil kontrollra De ez nem teljes. A jövőben tájékoztatjuk a lakosságot, és minden kétes döntést nyilvánosságra hozunk.

Megalakulásunk után több kérdésre a mai napig nem kaptunk választ és a testületben élen a polgármesterrel óriási felháborodást keltett, hogy őstököli-ként egyesületet kívántunk létrehozni.

A tököli név használatát megtagadták. ezért kellett Sziget néven egyesületünket bejegyeztetni.

A megtagadásunk kommentár nélkül olvasható az Önkormányzati ülés jegyzőkönyvében.

2016.január 2.

Sziget Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesület

Hitel kimutatás Tökölön

2010.02.01 Munkabérhitel 25 mFT 1hónap 17,5 %kamat egyhangú
2010.06. 24 Folyószámlahitel 50 mFt 1 év ?% egyhangú
2011.06.02 Folyószámlahitel 65 mFT 1 év ?% egyhangú
2011.07.18 Okif hitel 270 mFT 15 év ?% Ecsedi B tartózkodott

126 363881 Ft adósságot a Magyar Állam átvállalt

2012.05.31 Folyószámlahitel 65 mFT 0,5 év ?% egyhangú
2013.08.08 Folyószámlahitel 50 mft 1 hónap ?%
2013.11.14 Folyószámlahitel 50 mFt 10 hónap ?% egyhangú
2013.12.19 Munkabérhitel 15 mFt 1év ?% egyhangú
2014 02.27 Hitelszerződés 160 mFt 2 év ?% egyhangú
Bölcsőde hitel 66mFt 10 év 3 havi bubor +1,7% egyhangú
2014.11.20 Folyószámlahitel 50 mFt 1 év ?% egyhangú
2014.11.20 Munkabérhitel 17 mFt 1 év ?% egyhangú
2015.10.30 Folyószámla és rulirozó hitel 97 mFt 1 év ?% egyhangú

2014 -ben az Erste felé 178 973 998 Ft, az OTP felé 43 306 085 Ft tartozás volt!

Hogy most mennyi van. Jó lenne tudni!

Mindenesetre a mintaszerű gazdálkodáshoz 980 mFt hitelmozgatás kellett. Ez 1 kivétellel egyhangú döntés volt. A kamatokat nem tudjuk.

Ezeket az adatokat a tököli önkormányzati ülések adataiból vettük. A dátum az ülések időpontját jelöli. Ha valami véletlenül kimaradt vagy nem egyértelmű, ajánlatos volna ellenőrizni.

2016.január 10

Polgármesteri írás

Kérésünk megtagadása és az erre adott kormányhivatali válasz hatására elkészül a névhasználati rendelet.

 Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(I.29..) számú rendelete

Hatályos:2016-02-01 -tól

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(I.29..) számú rendelete

a város címeréről, a városi zászlóról és a város nevének használatáról

4. Tököl nevének használata

8. §

(1) Tököl településnevet és ennek toldalékos, ragozott, vagy hozzákapcsolt kötő szóval ellátott formáját bármely természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozás, vagy ezeken túlmenően üzletszerű gazdasági tevékenység céljára a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel létrejövő szervezet, csak előzetes engedély alapján használhatja.

(2) Az engedély megadása, elutasítása, vagy valamely feltételhez kötése, az ideiglenes, vagy alkalomra történő engedélyezése, felfüggesztése, illetve a visszavonás feltételeinek megállapítása és emiatt az engedély visszavonása, illetve a használatnak a jövőre nézve történő megtiltása kérdésében a képviselő-testület dönt.

(3) Fesztiválok, kulturális, szórakoztató-, sport- és egyéb rendezvények elnevezéséhez az (1) bekezdésben meghatározott megjelölés a Képviselő-testület engedélyével használható fel.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott megjelölés felvétele és használata csak azok számára engedélyezhető, akiknek székhelye vagy telephelye Tököl Város területén van és részt vállalnak valamely, Tököl Város Önkormányzata által ellátott kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladat ellátásában.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Tököl Város Önkormányzatára, az önkormányzat szerveire, intézményeire, rendezvényeire valamint az önkormányzat által alapított jogi személyekre.

(6) A névhasználatért nem kell díjat fizetni.

9. §

(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban lehet benyújtani a képviselő-testülethez.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a településnév tervezett használatának célját,

b) a használat tervezett időtartamát,

c) a használat formáját,

d) a kérelmező megnevezését, székhelyét,

e) a kérelmező tevékenységi körét,

f) annak a kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatnak a megjelölését, melyben kérelmező együttműködik Tököl Város Önkormányzatával.

(3) A névhasználatról szóló engedélynek tartalmaznia kell

a) az engedélyes megnevezését és címét,

b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,

c) az engedély időtartamát,

d) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.

(4) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat:

a) a tevékenység folytatásának időtartamára,

b) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra,

c) egy alkalomra,

d) határozatlan időre.

(5) Az engedélyes a névhasználatról szóló engedélyt másra nem ruházhatja át.

(6) Az engedély kiadását meg kell tagadni:

a) ha a használat vagy annak módja és körülményei az önkormányzatnak vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértheti, vagy veszélyeztetheti,

b) ha a nevet felvenni szándékozó kérelmező székhelye nem az önkormányzat területén van, vagy tevékenysége nem kötődik jellemző módon a településhez,

c) ha a használat módja vagy célja Magyarország Alaptörvényébe, vagy más jogszabályba ütközik,

d) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához más személy már engedélyt kapott vagy valaki a nevet már jogszerűen használja,

e) olyan kérelmező kéri, akitől a névhasználat jogát Képviselő-testület, vagy más döntésre jogosult szerv vagy személy korábban megvonta.

(7) Az engedély kiadását meg lehet tagadni, ha a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de a képviselő-testület megítélése szerint Tököl Város érdekeivel ütközik, illetve a település jó hírét sérti, vagy a lakosság nagy részének ellenérzését válthatja ki, valamint a kérelmező tevékenységi köre, megjelölt működési célja nyilvánvalóan hamis.

(8) Az engedélyt vissza kell vonni

a) ha a használat vagy annak módja és körülményei az Önkormányzatnak, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértheti, vagy veszélyeztetheti, vagy a képviselő-testület megítélése szerint Tököl Város érdekeivel ütközik, illetve a település jó hírét sérti, vagy a lakosság nagy részének ellenérzését válthatja ki, valamint a kérelmező tevékenységi köre, megjelölt működési célja nyilvánvalóan hamis.

b) ha az engedélyes az engedélyben foglalt előírásokat, feltételeket súlyosan vagy ismételten megsérti.

10. §

(1) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal titkársága nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az engedély sorszámát és iktatószámát;

b) az engedélyes szerv vagy személy nevét és címét;

c) az engedélyes szerv részéről a felhasználásért felelős személy nevét;

d) az engedély érvényességének határidejét;

e) jegyzetrovatot.

(2) Ha a kiadott engedély visszavonásra kerül, a körülményt a nyilvántartásba fel kell tüntetni.

A fenti névhasználati rendelet véleményünk szerint diszkriminatív és betarthatatlan,ezért a kormányhivatal részére az alábbi beadvány tettük.

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Építésügyi, Hatósági és Törvényességfelügyeleti Főosztály

Törvényességi Felügyeleti Osztály

1052.Budapest, Városház utca 7

Dr. Tarnai Richárd

Kormánymegbízott Úr részére

Dr. Danka Ferenc

Főosztályvezető helyettes Úr!

Tárgy: Törvényességi felülvizsgálati kérelem.

A város címeréről, a városi zászlóról és a város nevének használatáról szóló, Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (I.29.) számú rendelete (a továbbiakban: rendelet) kapcsán felülvizsgálati kérelmet nyújtunk be a Sziget Civil Kontról és Érdekképviseleti Egyesület nevében.

Amíg a rendelet 8. § (1) bekezdése a természetes személyekre is kiterjed, addig a 8. § (4) bekezdés nem utal természetes személyekre (mivel természetes személyek nem rendelkeznek székhellyel, illetve telephellyel), így a természetes személyek vonatkozásában nem egyértelmű a jogi helyzet. A természetes személyekre Tököl névhasználati engedélykérése nem indokolt.

A rendelet 8. § (2) bekezdése a következőket mondja ki:

„(2) Az engedély megadása, elutasítása, vagy valamely feltételhez kötése, az ideiglenes, vagy alkalomra történő engedélyezése, felfüggesztése, illetve a visszavonás feltételeinek megállapítása és emiatt az engedély visszavonása, illetve a használatnak a jövőre nézve történő megtiltása kérdésében a képviselő-testület dönt.”.

A fentiek kapcsán kiemelendő, miszerint a rendelet nem rendelkezik arról, hogy a szóban forgó engedély felfüggesztésére milyen esetekben, milyen időtartamban és milyen tartalommal kerülhet sor. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. § (1) bekezdése szerint minden jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés kapcsán a rendelet semmilyen konkrét normatív tartalmat nem határoz meg, azaz az érintetteknek nem áll módjában az esetleges felfüggesztés jogkövetkezményének tudatos elkerülése, így ezen rendelkezés nem felel meg a törvény említett követelményének.

A rendelet 8. § (3) bekezdése a következőt tartalmazza:

„(3) Fesztiválok, kulturális, szórakoztató-, sport- és egyéb rendezvények elnevezéséhez az (1) bekezdésben meghatározott megjelölés a Képviselő-testület engedélyével használható fel.”.

Ezen rendelkezéssel összefüggésben azon jogtechnikai kérdés vetődik fel, hogy mi indokolja azt, miszerint a rendelet a szóban forgó rendezvények vonatkozásában – az általános képviselő-testületi engedélyezésen túlmenően [8. § (2) bekezdés] – külön is kiemeli a képviselő-testületi engedély szükségességét.

A rendelet 8. § (4) bekezdése a következőket mondja ki:

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott megjelölés felvétele és használata csak azok számára engedélyezhető, akiknek székhelye vagy telephelye Tököl Város területén van és részt vállalnak valamely, Tököl Város Önkormányzata által ellátott kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladat ellátásában.”.

 

A törvény 6. §  (2) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati rendelet személyi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Az idézett rendelkezés megfogalmazása azonban indirekt módon kihat a Tököl Város területén kívüli azon jogalanyokra is, akiknek adott esetben szintén indokolt jogi érdeke fűződhet ahhoz, hogy jogszerűen használják a Tököllel összefüggő megjelölést, így ezen személyek esetében törvényi felhatalmazás (és jogi indok) nélküli jogosultság-elvonást okozhat az említett rendelkezés. [Ugyanez a helyzet a rendelet 9. § (6) bekezdés b) pontjának első feltételében foglaltak vonatkozásában is.]

Másként megközelítve a problémát: egy jogszabály személyi hatálya azoknak a személyeknek a meghatározását jelenti, akikre a jogszabály jogokat és kötelességeket hárít; az önkormányzati rendelet az adott önkormányzat közigazgatási területére nézve bír személyi hatállyal.

A szóban forgó rendelet azonban azzal, hogy kategorikusan elveti annak lehetőségét, miszerint a Tököl területén kívüli személyek/szervezetek használhassanak Tököllel összefüggő megjelölést, olyan jogalanyokra telepít kötelezettséget (a Tököllel összefüggő megjelölésektől való tartózkodás kötelezettségét), amelyek kívül esnek a településhez kapcsolódó személyi hatály körén.

Szintén aggályosnak tekinthető, miszerint az idézett rendelkezés [valamint ehhez kapcsolódóan a 9. § (2) bekezdés f) pont] szerint az is szükséges a szóban forgó engedély megszerzéséhez, hogy a kérelmező részt vállaljon valamely, Tököl Város Önkormányzata által ellátott kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladat ellátásában. Ez egyes esetekben indokolatlan hátrányt jelentő, versenysemlegességet sértő tényező lehet gazdasági társaságok vonatkozásában, hiszen előfordulhat, hogy egy gazdasági társaság csupán azért nem kap engedélyt, mert nem vesz részt valamely önkormányzati feladat ellátásában, holott erre nem kötelezethető olyan gazdasági társaság, amely nem köthető az adott önkormányzathoz semmilyen formában.

 

A rendelet 9. § (7) bekezdése a következőket mondja ki:

„(7) Az engedély kiadását meg lehet tagadni, ha a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de a képviselő-testület megítélése szerint Tököl Város érdekeivel ütközik, illetve a település jó hírét sérti, vagy a lakosság nagy részének ellenérzését válthatja ki, valamint a kérelmező tevékenységi köre, megjelölt működési célja nyilvánvalóan hamis.”.

A fenti rendelkezés [valamint 9. § (8) bekezdés a) pont vonatkozó része] a „lakosság nagy részének ellenérzését” kifejezést tartalmazza, amelyben jogi értelemben véve nem egyértelmű sem a „nagy rész” szófordulat, sem pedig az „ellenérzés” megfogalmazás,sem a működés célja nyilvánvalóan” hamis”. A törvény már hivatkozott része, miszerint egy jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie, természetesen itt is irányadó, azonban ezen nehezen definiálható szövegrészek vonatkozásában nem teljesül.

A rendelet 12. §-a kimondja, miszerint a rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba. Ezzel összefüggésben megjegyzést igényel, hogy a törvény szerint a jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. Tekintettel arra, hogy a rendeletet tárgyév január 29-én hozták meg, de február 1-jével már hatályba is lépett, felmerülhet annak kérdése, miszerint elegendő idő állt-e rendelkezésre, arra, hogy az esetleges érintettek tudomást szerezzenek a rendeletről, annak konkrét előírásairól, és adott esetben ezeknek megfelelően alakítsák tevékenységüket.             2016.február 22-én

Nagy Béla                                  Pletser József                                     Farkas Zsuzsa

A Sziget Civil Kontról és Érdekképviseleti Egyesület vezetői

A kormányhivatal válaszlevelét várjuk.Megérkezésekor a választ közöljük.

 

 

 

Facebook hozzászólások